Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden FSI int.BV

gedeponeerd bij KvK te Den Haag onder nr. 27305740

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomsten en het verrichten van diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De door de koper gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbiedingen/orders
2.1 Alle mondelinge en schriftelijke offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
2.3 Verkoper kan tot de aflevering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

3. Gewicht, kwaliteit en adviezen
3.1 De verkoper heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en in rekening te brengen, waarbij de (af)metingen en de wegingen van de verkoper bindend zijn.
3.2 Hoewel de verkochte goederen voldoen aan de normen, die bij de verkoop van deze goederen fabrieksmatig gelden, waaronder de door de verkoper aan de koper bekend gemaakte specificaties, verleent de verkoper geen enkele uitgesproken of stilzwijgende garantie.
3.3 Verwerkings-, toepassings- en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, leggen de verkoper geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW.
4.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijslijsten.

5. Prijsverhogingen
5.1 De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
5.2 Onder grondstoffen en hulpmateriaal worden in ieder geval verstaan: goederen die de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.
5.4 Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat de verkoper hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

6. Levering/- leveringstermijnen
6.1 De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
6.2 Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.
6.3 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, binnen 7 werkdagen, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
6.4 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Reclames
7.1 Indien de door de verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk twee weken na factuurdatum.
7.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal de verkoper slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.
7.3 Telefonische reclames dienen binnen de in 7.1 gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd.
7.4 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden.
7.5 De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door de verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de verkoper heeft medegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en de verkoper deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

8. Betaling
8.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.2 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
8.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente.
8.4 Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.
8.5 Nieuwe zakelijke klanten en particulieren ontvangen per email/fax/post ‘n factuur die eerst overgemaakt, of contant, moet worden voldaan voordat de levering plaats vindt!

9. Risico – eigendomsvoorbehoud
9.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.
9.2 Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering heeft voldaan.

10. Zorgplicht
Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel reputatie van de merken van de verkoper zouden kunnen worden aangetast.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van twee maal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen.
11.2 Mocht de in artikel 11.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
11.4 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.
11.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijk geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

12. Overmacht
12.1 Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
12.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
12.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.
12.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper, onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
12.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

13. Ontbinding
13.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomsten alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien: a: de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan verkoper is verschuldigd;
b: hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
13.3 In geval van faillissement dan wel surséance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen.Artikel 13.2 is van overeenkomstige toepassing.
13.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van door hem geleden schade.

14. Geschillen
14.1 Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter.